Atteikuma tiesību izmantošanas noteikumi

ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

 

Šie atteikuma tiesību izmantošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir neatņemama sastāvdaļa distances pirkuma līgumam (turpmāk – Līgums), kas ir noslēgts starp SIA "BAJTEL.LV", vien. reģ. Nr. 40003979897, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības gatve 214B, LV-1039, Latvija (turpmāk – Pārdevējs), un personu (turpmāk – Pircējs), par interneta tirdzniecības vietnē www.garminshop.lv (turpmāk - Vietne) izvietotas preces iegādi.

Noteikumos noteiktās atteikuma tiesības ir tiesīgs izmantot Pircējs (patērētājs), kas atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešajai daļai ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Pircējs ir tiesīgs izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" ietvertās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma, nesniedzot Pārdevējam nekādu pamatojumu par to, ievērojot Līgumā un šajos Noteikumos noteikto.

 

Atteikuma tiesības īstenojamas, ievērojot turpmāk minēto:

1.   Atteikuma tiesības izmantojamas Pircējam iesniedzot Pārdevējam aizpildītu Atteikuma veidlapu  vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu (turpmāk – Atteikuma pieteikums) 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci valdījumā (t.i. no dienas, kad prece ir piegādāta Pircējam un Pircējs ir pieņēmis preces piegādi). Iepriekš minētais termiņš ir ievērots, ja Pircējs Atteikuma pieteikumu nosūta Pārdevējam pirms tā beigām. Pircēja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

2.   Atteikuma pieteikums nosūtāms:

-      pa pastu uz adresi: SIA „BAJTEL.LV”, Garmin salonveikals, TC Domina, Ieriķu iela 3 Rīga, LV-1084, Latvija

-      elektroniski uz Pārdevēja e-pasta adresi: veikals@garminshop.lv

3.   Pārdevējs, saņemot Atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Pircējam par tā saņemšanu, nosūtot elektronisku paziņojumu uz Pircēja Atteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

4.   Pircējam ir pienākums nosūtīt preci un tās oriģinālo iepakojumu atpakaļ Pārdevējam vai nodot to Pārdevējam vai tā pilnvarotajai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir nosūtījis Pārdevējam Atteikuma pieteikumu. Iepriekš minētais termiņš ir ievērots, ja Pircējs ir nosūtījis preci atpakaļ Pārdevējam līdz iepriekš noteiktā termiņa beigām.

5.   Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt preces oriģinālo iepakojumu, prece nedrīkst būt bojāta, lietota vai zaudējusi tirdzniecības izskatu. Atpakaļ sūtāmai precei ir jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija to saņemot.

6.   Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir nosūtījis Pārdevējam Atteikuma pieteikumu. Pārdevējs iepriekš minēto naudas summu atmaksā Pircējam tādā pašā maksāšanas veidā, kādu Pircējs izmantoja, iegādājoties preci, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

7.   Pārdevējs ir tiesīgs neveikt Pircēja samaksātās naudas summas par preci un tās piegādi atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci un tās oriģinālo iepakojumu atpakaļ no Pircēja.

8.   Pircējs sedz preces atpakaļnosūtīšanas vai atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

9.   Pircējam ir pienākums saglabāt gan preces piegādes dokumentus par preces saņemšanu, gan dokumentus par preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam.

10. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

11.   Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jautājumus, kurus Noteikumi neregulē, Pircējs un Pārdevējs risinās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

12.   Pircējs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesību īstenošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv/

13.   Visi Pircēja jautājumi saistībā ar šo Noteikumu vai to izpildi, uzdodami rakstveidā, rakstot uz Pārdevēja e-pasta adresi: veikals@garminshop.lv, vai mutiski, zvanot uz telefona numuru: +371 22312004

Наверх